Memòria curs 2017-2018

Presentació

Els punts més favorables en matèria de pressupost, personal, i recerca durant el curs acadèmic 2017-2018 són: l’augment la dotació de pressupost ordinari de la unitat tot i que insuficient per a dotar-nos d’eines per millorar l’activitat acadèmica, principalment d'equipaments de laboratori i de camp; l’assignació d’una plaça de professor lector de Biotecnologia que ha de permetre fer front a l’encàrrec docent i millorar la qualitat i impacte de la recerca del DEAB; l’augment significatiu de captació de recursos, i l’estabilització de la producció científica després d’un increment significatiu el curs anterior.

 

Respecte els punts més desfavorables citem la davallada de professorat permanent per les jubilacions dels professors  Xavier Flotats i Josep Mestres, el que

empitjora la proporció de PDI permanent respecte el total de professorat del DEAB (59,4%) i de la proporció de l’activitat docent duta a terme per PDI permanent i per professorat associat (78,4% i 21,6%, respectivament).

 

Aquesta davallada de personal permanent posa en perill l’activitat de recerca en no haver reposició amb PDI estabilitzable o sènior. Les gestions fetes per la direcció del DEAB per incorporar expertesa i talent a través de contractes Ramón y Cajal i del programa Beatriz Galindo han estat infructuoses. No obstant això, seguim treballant per aconseguir la incorporació de personal amb expertesa i talent que haurà de ser el futur PDI permanent del DEAB.

 

Malgrat tot, el DEAB es manté ferm en els indicadors de producció científica i de transferència tecnològica gràcies a l’esperit i vocació del seu personal. L’equip directiu us agraïm la vostra implicació i esforç, i us animem a seguir endavant.

 

El DEAB som tots i tots fem DEAB.

 Equip de Direcció
Castelldefels 2018