Sistema de garantia de la qualitat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat - SGIQ de l'Escola de Doctorat

Correspon a la Comissió de Doctorat de la UPC fer el seguiment de l'activitat dels estudis de doctorat per garantir la qualitat dels mateixos, vetllant perquè existeixi sempre un sistema de contacte perquè es pugui obtenir informació relativa al desenvolupament del estudis, als programes de mobilitat i als seus resultats. La Comissió de Doctorat de la UPC, basant-se en aquesta informació analitza anualment l'oferta d'estudis de doctorat promovent les mesures pertinents per millorar-la.

Si vols adreçar qualsevol queixa o suggeriment a la Comissió de Doctorat envia un correu electrònic a:
 


 

Enquestes a estudiants