TESIS

Què és?

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, i precisa ser dirigida per un doctor/a.

Qui pot ser director de tesi?

La Tesi haurà de ser dirigida per un doctor amb vinculació permanent o temporal amb el departament/institut coordinador del programa de doctorat (en cas de tractar-se d'un programa de doctorat interdepartamental o interuniversitari podrà estar vinculat amb qualsevol dels departaments/instituts que participen en el programa).  Qualsevol altre doctor podrà ser director de tesi previ acord de la Comissió de Doctorat.

Nomenament del director de tesi

 1. El departament responsable del programa de doctorat arbitrarà els mecanismes d'autorització i nomenament del Director de la Tesi
 2. En el cas de que el director no pertanyi a la unitat estructural responsable del programa, el coordinador/la coordinadora nomenarà un tutor/una tutora de tesi que, necessàriament haurà de ser un professor doctor/una professora doctora membre del departament/institut.

Idioma de la tesi

La tesi podrà ser redactada, i defensada, en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en anglès, excepte si pertany als àmbits de les filologies o de traducció i interpretació.

Un cop finalitzada la tesi

Un cop finalitzada la tesi, s'efectuarà el dipòsit (que durarà 10 dies hàbils), per a la qual cosa es necessita l'informe previ favorable de la CAPD.  Per a realitzar el dipòsit ha d'haver transcorregut un mínim de dos anys a comptar des de l’admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Si durant aquest període de dipòsit no hi ha cap observació que indiqui el contrari, s'autoritzarà la defensa pública de la tesi doctoral davant un tribunal de tres membres, doctors amb experiència investigadora acreditada, un dels quals, com a màxim pot ser de la UPC.

L'acte de defensa pública serà convocat pel president i comunicat a l'Escola de Doctorat amb una antelació mínima de 10 dies naturals a la data de celebració.

Doctorat amb convenis amb universitats estrangeres

La UPC podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en cotutela, que es regiran per el corresponent conveni i que portaran a l'obtenció d'un títol de doctor per a cada una de les universitats involucrades. En el cas que no estigueu interessats/des amb la doble titulació, però sí amb tenir una codirecció de la vostra tesi, caldrà que ho sol·liciteu mitjançant el document de compromís signat per totes les parts implicades.

Per a poder realitzar la tesi doctoral en règim de cotutela haureu de complir els requisits següents:

 • Estar admès o admesa en un programa de doctorat de la UPC i de l'altra universitat signatària del conveni.
 • Sol·licitar la presentació de la tesi en la modalitat de cotutela, amb el vistiplau de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Autorització de la Secretaria General de la UPC, per a iniciar el torn de signatures.
 • Signatura del conveni específic de cotutela, respectant les normatives vigents per a la defensa de la tesi, tant de la UPC com de l'altra universitat signatària.
 • Fer una estada, que es determinarà en el conveni específic, en les dues institucions.

Per a més informació, podeu consultar la Normativa per a la realització d'estudis de doctorat.

Tesi com a "Comprendi de publicacions"

Per tal que pugueu formalitzar la matrícula de tesi com a compendi de publicacions és necessària l'autorització prèvia de la Comissió de Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) de la UPC.

En el moment de formalitzar aquesta matrícula, hauràs de presenta la tesi on hi consti una còpia dels treballs publicats, una introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la tesi i, a més un resum global i la discussió dels resultats i les conclusions finals.

Els requisits i els procediments previs que heu de complir per a poder presentar la tesi com a compendi de publicacions els podeu consultar a la normativa corresponent en la web de l'Escola de Doctorat.

Si voleu presentar la tesi com a compendi de publicacions heu de fer la sol·licitud abans d'iniciar el procés del dipòsit de la tesi. El termini des que es presenta la documentació fins que la CAPD resol la petició és de 15 dies hàbils.

Obtenció de la Menció Internacional al títol de doctor

Les tesis doctorals podran obtenir la Menció Internacional al títol de doctor si:

 • Es realitza una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de fora d'Espanya. L'estada ha d'estar avalada pel director o directora i ha d'estar autoritzada per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-la amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat (en document original, en paper timbrat de la institució).
 • Com a mínim el resum i les conclusions són redactats i presentats en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
 • El redactat de la tesi, l'avaluació prèvia de la tesi, així com la composició del tribunal haurà de complir uns requisits específics detallats en el procediment de lectura.
 • La proposta de tribunal ha d'incloure un doctor/a pertanyent a una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de fora d'Espanya i diferent del responsable de l'estada.
 • La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.