Col.laboracions i serveis

El nostre Departament és un Departament de caràcter multidisciplinar tant per el que fa referència a la composició del seu equip d’investigadors (químics, biòlegs, agrònoms…) com per el seu treball amb empreses del sector alimentari, agrícola, aqüícola, comerç d’alimentació i entitats tant públiques com privades, associacions, etc.

DES DE LA PRODUCCIÓ DE LA MATERIA PRIMA FINS AL CONSUM

Estudis de toxicitat a partir de cultius cel.lulars i caracterització estructural, aplicable tant a la industria farmacèutica com l’alimentaria.

Avaluacions organolèptiques, d’ assajos de conservació, processat i envasat de productes, transformació i elaboració d’aliments.

Processat mínim i V gama: valor afegit als productes , utilització de processos respectuosos amb la qualitat i minimització de la utilització d’additius

Estudis de mercat per empreses relacionades amb el sector alimentari: càterings, distribuïdores, comerços etc entre altres estudis s’ofereixen: anàlisi dels preus, de la demanda, de la producció, sobre el comportament del consumidor, impacte de polítiques agràries, impacte econòmic i ambiental dels projectes…

Estudis i disseny d’instal.lacions per l’aqüicultura: caracterització hidrodinàmica del flux en tancs de cultiu, anàlisi de la dinàmica de re suspensió i sedimentació de biosòlids, anàlisi del nivell d’activitat i el comportament dels peixos, estudis de viabilitat de les instal.lacions.

Assessorament tècnic sobre els processos de la indústria alimentària: possibilitat d'establir contactes per a fer recerca/ transferència tecnològica en les indústries alimentàries. Projectes d’instal·lacions per a les indústries alimentàries (construccions, obradors, instal·lacions elèctriques, càmeres de fred i climatització, vapor, combustibles,..)

Protecció vegetal: Dins d’aquest servei s’ofereix treballs com la determinació de la resposta de les plantes a les variacions ambientals, l’avaluació de l’eficàcia de fitosanitaris químics, microbiològics o els seus derivats, la determinació de la toxicologia en cèl.lules eucariotes en cultiu cel.lular, elaboració de mapes georeferenciats i la caracterització d’equips fitosanitaris.

Millora genètica pels caràcters organolèptiques: Aquest servei està idealment indicat per a les empreses dedicades a l’obtenció i distribució de llavors a les que se’ls ofereix treballs com: l’estudi de la variabilitat de tipus de llavors, recollida caracterització i selecció, obtenció de noves varietats, optimització de mètodes analítics convencionals i tècniques de conserva.