Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació del Departament Responsable del Programa (Manual d'Acollida)

1.1 Salutació de la Direcció del Departament
Benvinguts al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, el teu departament. En nom de l'equip directiu i de totes les persones que formen part del Departament esperem que la teva integració sigui planera, alhora que oferim el nostre suport per facilitar-te el desenvolupament de la teva activitat, que de ben segur contribuirà a assolir els reptes que el Departament en té plantejats.

En aquest document hi ha la informació bàsica del Departament i de la Universitat per tal de facilitar-te una primera presa de contacte. La informació més específica està recollida en les diferents fonts d'informació que trobaràs referides en el text. Esperem que gaudeixis de la teva nova etapa en aquest nou entorn.

Francesc Xavier Sorribas Royo
Director del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.
1.2 Presentació del Departament
El Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) va ser creat, per acord del Claustre General Ordinari de la Universitat Politècnica de Catalunya, el dia 2 d'abril de 2001 per integrar als professors de l' Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) del Consorci Escola Industrial de Barcelona, adscrita a la UPC. La constitució del DEAB va tenir lloc l'any 2003. El DEAB disposa d'una estructura i una organització interna regides per el Reglament del departament aprovat per el Claustre General de la UPC del dia 19 de juliol de 2013.

El DEAB té reconegudes 17 àrees de coneixement: Biologia cel•lular; Bioquímica i Biologia molecular; Botànica; Ecologia; Economia, Sociologia i Política Agrària; Edafologia i Química Agrícola; Enginyeria Agroforestal; Fisiologia; Fisiologia Vegetal; Genètica; Immunologia; Microbiologia; Nutrició i Bromatologia; Producció Animal; Producció Vegetal; Tecnologia d'Aliments; Zoologia.

El personal del DEAB el conformen 57 persones, 46 PDI (35 doctors), 1 investigador en formació i 9 PAS. Al directori de la web del Departament es poden trobar les adreces professionals i de contacte de tots els seus membres (https://deab.upc.edu/departament/directori).

L'equip directiu del Departament està integrat per:

Director: Francesc Xavier Sorribas
Secretari Acadèmic i Coordinador Programa Doctorat: Francesc Sepulcre
Sotsdirectora d'Activitat Docent i Infraestructures: Lydia Serrano
Administradora: Pilar Castellana
Administrativa: Montserrat Mariné

La seu del departament és a l'ESAB al Campus del Baix Llobregat de la UPC.
Els professors del DEAB imparteixen docència de grau i estudis de postgrau.

El DEAB imparteix docència a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), en les quatre titulacions de graus en Enginyeria de Biosistemes

Grau en Enginyeria Agrícola

Grau en Enginyeria dels Sistemes Biològics

Grau en Enginyeria Alimentària

Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) en el Graus en Enginyeria d'Aeronavegació i Grau en Enginyeria d'Aeroports, i a l'Escola Universitària d'Enginyeria Industrial de Barcelona (EUETIB) en el Grau en Enginyeria Biomèdica.

Els estudis de postgrau es van iniciar el curs 2001-02 amb el Programa de Doctorat Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat. El curs 2008-09, amb l’adaptació de l’EEEs, ha canviat l’estructura i el nom pel de Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia. En el curs acadèmic 2006-07 i, per primera vegada, es concreta la nova configuració dels estudis universitaris en el marc de l'EEES, amb la posada en marxa dels màsters oficials en diversos programes de postgrau. Actualment s'imparteix docència en els màsters universitaris de: 

Enginyeria de Biosistemes: màsters: Erasmus Mundus Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA), Aqüicultura (UPC, UB i UAB), Millora Genètica Vegetal (UPC, UPV, UPM), Enginyeria Biotecnològica (UPC).

Arquitectura, Urbanisme i Edificació: màster: Paisatgisme (UPC).

Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals: màster: Enginyeria Ambiental (UPC).


La recerca del DEAB està canalitzada a través de cinc Grups de Recerca de la UPC, i tres àmbits de recerca:

a) Grups Recerca UPC:

• AQUAL - Aqüicultura i qualitat dels productes aquàtics: El grup es composat per 3 membres del DEAB i té com a objectius: 1. La recerca en l'àmbit de l'aqüicultura i de la qualitat dels productes aquàtics. El interès se centra tant en els resultats pràctics que es poden transferir al sector com en les bases d'enginyeria i biològiques. 2. La transferència al sector productiu dels resultats propis així com la participació en xarxes de transferència de tecnologia (com la xarxa europea AQUAFLOW) 3. La formació al nivell de tercer cicle (en l'actualitat amb l'especialització d' Aqüicultura Sostenible en el marc del programa de doctorat Biotecnologies Agroalimentàries i Sostenibilitat de la UPC). 4. La potenciació de la recerca i l'activitat interuniversitària en aquest àmbit a Catalunya a través del XRAq (Xarxa de Referència en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya).

• MVCO - Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics: El grup es composat per 4 membres del DEAB i té com a objectius:1) Determinar i estudiar els caràcters definitoris de qualitat gustativa dels vegetals a escala organolèptica, química i genetico-ambiental. 2) Conservar, estudiar i millorar el germoplasma autòcton català que ha resistit la pressió de les cultivars modernes, a causa de la seva qualitat gustativa. Arribar a conclusions generals respecte de la qualitat gustativa emprant el germoplasma autòcton.

• POCIÓ - Protecció Vegetal: El grup es composat per 9 membres del DEAB i 1 de la EUETIB, i té com a objectius: Estudiar el comportament dels vegetals en condicions d'estrès. Caracteritzar específicament i infraespecíficament els agents biòtics que causen estrès en els vegetals. Estudiar la biologia i l'ecologia dels agents biòtics que afecten els vegetals. Caracteritzar la resistència d'espècies vegetals en condicions d'estrès biòtiques i abiòtiques. Caracteritzar potencials agents de control biològic. Dissenyar estratègies de control integrat d'agents nocius. Dissenyar noves tècniques d'aplicació de plaguicides químics i biològics.

• GREA - Grup de Recerca d’Enginyeria Agro-Ambiental: El grup es composat per 8 membres del DEAB, i 5 investigadors externs a la UPC, i té com a objectiu principal estudiar i desenvolupar processos, sistemes i instal•lacions que permetin avaluar i protegir la qualitat del medi agroambiental. Els aspectes sobre els quals es fa recerca són: 1. Tractament i depuració d'aigües 2. Aigua i fertilitat del sòl (física, química i biològica) 3. Utilització d'aigües no convencionals i aprofitament de fangs 4. Economia de l'aigua 5. Agricultura urbana i periurbana.

ALIMen - Grup de Recerca en Enginyeria i Producció Alimentaria: