Informació del Departament Responsable del Programa (Manual d'Acollida)

1. Presentació de la Unitat

1.1 Salutació de la Direcció del Departament
Benvinguts al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, el teu departament. En nom de l'equip directiu i de totes les persones que formen part del Departament esperem que la teva integració sigui planera, alhora que oferim el nostre suport per facilitar-te el desenvolupament de la teva activitat, que de ben segur contribuirà a assolir els reptes que el Departament en té plantejats.

En aquest document hi ha la informació bàsica del Departament i de la Universitat per tal de facilitar-te una primera presa de contacte. La informació més específica està recollida en les diferents fonts d'informació que trobaràs referides en el text. Esperem que gaudeixis de la teva nova etapa en aquest nou entorn.

José M. Gil Roig
Director del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.

1.2 Presentació del Departament
El Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) va ser creat, per acord del Claustre General Ordinari de la Universitat Politècnica de Catalunya, el dia 2 d'abril de 2001 per integrar als professors de l' Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) del Consorci Escola Industrial de Barcelona, adscrita a la UPC. La constitució del DEAB va tenir lloc l'any 2003. El DEAB disposa d'una estructura i una organització interna regides per el Reglament del departament aprovat per el Claustre General de la UPC del dia 19 de juliol de 2013.

El DEAB té reconegudes 17 àrees de coneixement: Biologia cel•lular; Bioquímica i Biologia molecular; Botànica; Ecologia; Economia, Sociologia i Política Agrària; Edafologia i Química Agrícola; Enginyeria Agroforestal; Fisiologia; Fisiologia Vegetal; Genètica; Immunologia; Microbiologia; Nutrició i Bromatologia; Producció Animal; Producció Vegetal; Tecnologia d'Aliments; Zoologia.

El personal del DEAB el conformen, el curs acadèmic 2019/2020, 110 persones, 90 PDI (56 doctors), 7 investigadors en formació i 13 PAS. Al directori de la web del Departament es poden trobar les adreces professionals i de contacte de tots els seus membres (https://deab.upc.edu/departament/directori).

L'equip directiu del Departament està integrat per:

Director: José M. Gil
Secretaria Acadèmica: Ingrid Masaló
Sotsdirectora d'Infraestructures i Recerca: M. Isabel Achaerandio
Administrativa: Montserrat Mariné

La seu del departament és a l'Edifici D4 al Campus del Baix Llobregat de la UPC.
Els professors del DEAB imparteixen docència de grau i estudis de postgrau.

El DEAB imparteix docència a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB), en titulacions de graus en Enginyeria de Biosistemes

Grau en Enginyeria Agrícola
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Grau en Enginyeria Alimentària
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
Grau en Paisatgisme

i en Ciències Aplicades

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) en el Grau en Enginyeria d'Aeronavegació i d'Aeroports, i a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) en el Grau en Enginyeria Biomèdica.

Els estudis de postgrau es van iniciar el curs 2001-02 amb el Programa de Doctorat Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat. El curs 2008-09, amb l’adaptació de l’EEEs, va canviar l’estructura i el nom pel de Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia. En el curs acadèmic 2006-07 i, per primera vegada, es concreta la nova configuració dels estudis universitaris en el marc de l'EEES, amb la posada en marxa dels màsters oficials en diversos programes de postgrau. Actualment s'imparteix docència en els màsters universitaris de: 

Enginyeria de Biosistemes: Aqüicultura (UPC, UB i UAB), Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (UPC), Oceanografia i Gestió del Medi Marí (UPC), Màster Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica (UdL-UPC-URV-UdG).
• Arquitectura, Urbanisme i Edificació: Paisatgisme (UPC).
• Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals: Enginyeria Ambiental (UPC), Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (ISUPC), Enginyeria de l'Energia (UPC).
• Màster Internacional: Màster Europeu en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals (AFEPA).
• Màsters no UPC: Protecció integrada de cultius (UdL), Agrobiologia Ambiental (UB), Millora genètica vegetal (COMAV-UPV).
La recerca del DEAB està canalitzada a través de Grups de Recerca Reconeguts coordinats per membres del DEAB, i la participació en altres Grups de Recerca Reconeguts de la UPC i en Centres de Recerca:

a) Grups Recerca DEAB:

• GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita
• SPAq - Sistemes de Producció Aqüícola
• UMA - Unitat de Mecanització Agrària

b) Altres Grups i Centres de Recerca amb participació de membres del DEAB:

• CREDA (UPC-IRTA) - Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari. té com objectiu impulsar treballs de recerca i la prestació de serveis d’assistència tècnica en els àmbits de l’economia i les ciències socials aplicats al sector agroalimentari.
• FMA - Fundació Miquel Agustí. té com a principal finalitat la recerca per a la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles tradicionals catalanes d’elevat valor organolèptic.
• BIOCOM-SC - Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos
TECTEX - Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil
• Grup de Recerca en Malherbologia i Ecologia Vegetal (UdL)
• TERRA - Technology, Environment and Resource Recovery for Agriculture (IRTA)

El Departament també participa en els òrgans de govern d’entitats de recerca vinculades a la UPC:


Patronat del CREDA i de la Fundació Miquel Agustí

Així mateix, també col·labora amb altres Entitats de coordinació i orientació de la recerca agroalimentària:

Fundació Triptolemos: te com objecte el foment i la promoció d'activitats agroalimentàries destinades a facilitar el compliment dels objectius dels drets alimentaris de l'home (FAO Declaració de Barcelona 1992).
XRAq (Xarxa de Referència en Aqüicultura): Xarxa formada per la UB, la UAB, la UPC, l’IRTA i el CSIC, amb l’objectiu de realitzar recerca i desenvolupament d’alt nivell en aqüicultura.

1.3 Com obtenir informació del Departament
Per a obtenir informació del Departament, la primera font d'informació és el seu web https://deab.upc.edu/ , on hi trobaràs les dades principals, les adreces i els telèfons de tots els seus membres, dades sobre el Programa de Doctorat, els Programes de Postgrau oficials, la relació de càrrecs del Departament, etc.

Els doctorands tenen dret a una adreça de correu de la UPC que és facilitada amb la primera matrícula de doctorat (usuari@upc.edu). Un cop disposen de l’adreça de correu electrònic caldrà que sigui notificada a la responsable administrativa del Programa (montserrat.marine@upc.edu) per tal que doni l’alta a la llista de distribució corresponent.
2. Òrgans de Govern

2.1 Òrgans de Govern del DEAB

El DEAB s’estructura d’acord amb el que disposa la legislació vigent, els Estatuts de la UPC i el seu Reglament. Els Òrgans de Govern són els següents:

• El Consell de Departament

• La Junta de Departament

• L’Equip de Direcció, i

• La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
2.1.1 El Consell de Departament
És l’òrgan de govern de màxima representació del DEAB. L’integren els òrgans unipersonals del Departament, l’administrador/a de la Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat (UTG-CBL), representants del PDI, del PAS, de l’estudiantat del Programa de Doctorat i estudiant de grau o màster que rep ensenyament dins l’any acadèmic.
2.1.2 La Junta de Departament
És l’òrgan col·legiat permanent del Consell de Departament. L’integren els òrgans unipersonals del Departament, l’administrador/a de la Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat (UTG-CBL), representants del PDI elegits pel PDI que pertany al Consell, del PAS, de l’estudiantat del Programa de Doctorat i estudiant de grau o màster que rep ensenyament dins l’any acadèmic elegits pel Consell de Departament.
2.1.3 L’Equip de Direcció
És l’encarregat de la gestió i el funcionament ordinari del DEAB. L’integren, el/la Director/a, el/la Secretari/a Acadèmic/a i el/la Sots-director/a del Departament.
2.1.4 La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
És l’òrgan encarregat de la gestió ordinària del Programa de Doctorat. L’integren el/la Coordinador/a del Programa de Doctorat, el/la Responsable administratiu/va del Programa de Doctorat, un representant de cadascun dels Grups de Recerca vinculats al Departament i un representant de l’estudiantat del Programa.
3. Informacions de caire pràctic

3.1 Accés al Campus del Baix Llobregat (CBL).

Podeu veure com arribar al CBL amb tren, cotxe o autobús al web https://deab.upc.edu/departament/on-som
3.2 Allotjaments.
La Universitat Politècnica de Catalunya disposa de sis residències universitàries per a estudiants: una a Castelldefels, tres a Barcelona, una a Terrassa (http://www.resa.es) i una a Vilanova i la Geltrú (http://www.grupqualitat.com/residencia/index.htm).

Així mateix, les universitats de Barcelona han signat un conveni amb l’empresa Barcelona Resa Housing que és una organització especialitzat en allotjament d’estudiants. Us aconsellem que us poseu en contacte amb Resa Housing amb un mes d’antelació per tal de poder concretar tipus d’allotjament (pis compartit, lloguer d’apartament o residència universitària). El seu web és http://www.resahousing.com.
3.3 Servei de Biblioteques i Documentació UPC.
El seu objectiu principal és satisfer les necessitats puntuals, presencials i virtuals, d'informació tècnica i científica, d'aprenentatge, de recerca i de formació continuada. Podeu trobar més informació a l'adreça bibliotecnica.upc.edu.

En el Campus del Baix Llobregat la Biblioteca està ubicada en l’edifici de Serveis de Campus. El seu accés és per la planta baixa i el seu web és http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat.
3.4 Serveis TIC (ATIC).
S'encarrega de recollir i resoldre totes les incidències i consultes que els usuaris tenen en l'ús dels serveis TIC administrats per UPCnet. Podeu trobar més informació a l'adreça https://serveistic.upc.edu.
3.5 Espais DEAB.

3.5.1 Laboratoris de recerca:
El Departament disposa de 24 laboratoris de recerca, entre ells, la Unitat d’Anàlisi i una Sala d'Anàlisi Sensorial. Per tenir accés a aquestes dependències s’ha de tenir autorització del tutor/a, si els treballs que heu de realitzar requereixen la utilització d’aquests espais (veure Annex 1).
3.5.2 Despatxos del PDI:
Teniu al vostre abast un llistat amb els noms del PDI i el número de despatx respectiu a l’entrada de l’Edifici D4 del CBL (veure Annex 2). Per contactar amb el PDI del Departament podeu trobar les seves dades al web del Departament (ubicació, número de telèfon i número de despatx), https://deab.upc.edu/departament/directori.
3.5.3 Agròpolis:
És l’espai on s’ha ubicat el Parc de recerca en agricultura periurbana i biotecnologia ubicat a Viladecans.
3.5.4 Aules informàtiques:
L’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) disposa de dues aules informàtiques per la utilització de l’estudiantat de l’Escola i del Departament.
3.6 General de la UPC.

Carnet UPC: El Carnet t’acredita com a membre de la UPC i ofereix tota una sèrie de serveis, com ara l'accés a la biblioteca, i el préstec de llibres, entre d'altres. La petició d’aquest carnet es tramita a través del servei d'Identitat Digital . Podeu trobar més informació a l'adreça http://www.upc.edu/identitatdigital/carnetupc.

Servei d'Esports. Contribueix a fomentar la salut, la relació, la creativitat i les vivències per a la formació i el desenvolupament de les persones. Més informació a l'adreça http://www.upc.edu/esports.

• Podeu trobar més informació sobre els diferents serveis que ofereix directa o indirectament la Universitat a la pàgina principal de la UPC http://www.upc.edu/
Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir podeu posar-vos en contacte amb la Responsable administrativa del Programa de Doctorat del nostre Departament , Na Montserrat Mariné, al telèfon 935 521 119, o be per e-mail doctorat.deab@upc.edu.

L’edifici D4, seu del DEAB i de l'EEABB, és obert de dilluns a divendres de 8:00 a 21:00. Per accedir als espais fora dels horaris laborals establerts (nits, caps de setmana, vacances,...) us heu de posar en contacte amb el/la vostre tutor/a.

Atès que el nostre Departament està ubicat en el Campus del Baix Llobregat de la UPC, les característiques i el catàleg de serveis del Campus del Baix Llobregat el trobareu al web https://cbl.upc.edu/, així com també informació del Parc Mediterrani de la Tecnologia http://www.pmt.es/
4. ANNEXES

4.1 ANNEX 1  Localització Laboratoris de Recerca
Laboratoris de Recerca
Nº porta
Planta SOTERRANI
Lab. de material S102A
Planta Pilot Industries
S102B, S102C
Planta Transformadora d'Aliments
S102D, S102E
Lab. Peixos
S103A, S103B
Preparació Vegetals
S104
Lab. Assecat Vegetals
S105
Lab. Incubació Residus
S106
Preparació Mostres Residus
S107
Preparació Mostres Sòls
S108
Planta BAIXA
Lab. Macroanàlisi Química I
B-005
Lab. Microanàlisi
B-006
Lab. Anàlisi d'Aliments
B-008
Lab. PCR
B-009
Lab. Biologia Molecular
B-010
Lab. Biotecnologia
B-011
Lab. Microbiologia
B-013
Lab. Bioreactors B-015
Lab. Física Sòls
B-016
Lab. Materials B-017
Lab. Maquinària B-018
Lab. Observació i Microscopía B-019
Lab. Sanitat Vegetal
B-020
Lab. Biologia Vegetal
B-022
Lab. Anàlisi Sensorial
B-023
Lab. Modelització Simulació
B-025
Lab. Enginyeria de Fluids
B-068
Planta PRIMERA (edifici aules)
Unitat d'Anàlisi
1-109
ANNEX 2 Localització PDI a temps complet
Cognom i nom PDI
Nº despatx
Cognom i nom PDI
Nº despatx
Achaerandio, Isabel
B-042
Hereter, Agnès B-047
Alfranca, Oscar
1-121
Hernández, Eduard B-034
Balanyà, Teresa
1-141
Iranzo, Francisco B-033
Cañameras, Núria B-041
Izquierdo, Jordi
B-038
Carazo, Núria
B-040
Jímenez, Patrícia 1-139
Carbó, Rosa 1-142
Kallas, Zein
1-134
Claramunt, Josep B-034
Majó, Joan
1-133
Coll, Teresa

1-122

Maldonado, Lluís
B-058
Colominas, Manel B-033 Mas, Maite 1-123
Fàbregas, Xavier

B-049

Masaló, Ingrid
B-039
Fanlo, Raúl 1-137
Oca, Joan 1-143
Flos, Rosa B-059
Pujolà, Montse B-043
Flotats, Xavier B-059
Reig, Lourdes 1-144
Gil, Chema
1-129 Roig, Irma B-051
Gil, Emilio
B-053
Romero del Castillo, Roser 1-135
Gorchs, Gil 1-146
Sepulcre, Francesc
B-044
Gordún, Elena
1-140 Serrano, Lydia B-050
Gras, Anna
1-145 Sorribas, Xavier B-032
Gualda, Emilio
B-048 Verdú, A.M. Claret 1-123

B= planta baixa; 1= primer pis