MEMÒRIA 2005 - 2006

  Arxiu Memòria 2005 - 2006.pdf 

Presentació

És per a mi una gran satisfacció fer la presentació d’aquesta segona Memòria del DEAB, per varis motius.

En primer lloc perquè és la primera Memòria que presento com a Directora del nostre Departament.

En segon lloc, perquè volem ser un referent dins de l’àmbit agroalimentari.

Aquest recull vol expressar la tasca que hem anat desenvolupat al llarg dels anys 2005 i 2006 les persones que, amb moltes incerteses i dificultats, vàrem posar en marxa aquest projecte. Tots nosaltres hi hem aportat esforços i il·lusions perquè el què tenim ara creixi, es consolidi i sigui una realitat.

 
I això ho aconseguirem amb l’esforç de tots nosaltres, doncs comptem amb la col·laboració de tots: professors, investigadors, PAS i estudiants. Tenim el deure d’esforçar-nos-hi i la capacitat per assolir els reptes de renovació i innovació que el nou marc de Bolònia ens ofereix.

Aquest document que teniu entre les mans, disponible també en format electrònic i accessible des de la web del nostre Departament, s’ha intentat que tingui un format adequat per tal de fer-lo entenedor i útil. Així mateix és un exponent de la voluntat de donar resposta als reptes i demandes que ens presenta una societat canviant i en la qual el nostre treball ha de ser valorat tant pels titulats com pel mercat al qual ens adrecem.

El nostre Departament és jove dins la Universitat, però l'experiència que podem aportar els qui ens hi hem incorporat és molt valuosa. No sense grans esforços. Ens hem d’adaptar a noves formes d’ensenyar i d’investigar que, probablement, condicionaran i potenciaran les nostres activitats, reforçaran la nostra recerca i, alhora, ens aproparan a les necessitats professionals reals del nostre sector.

El nostre objectiu és desenvolupar un sistema de connexions amb les institucions, amb la comunitat universitària i amb les empreses, per apropar-nos a la realitat i poder oferir un millor servei a la societat.

Per acabar, a tots i totes aquelles persones que ho esteu fent possible fins ara i continueu disposats a fer-ho, moltes gràcies.


Montserrat Pujolà
Directora