Memòria curs 2016-2017

Presentació

Durant aquest curs acadèmic el nombre de PDI permanent a temps complet s’ha reduït per la jubilació del professor Francesc Casañas. Tot i la difícil situació creada al DEAB pel degoteig de baixes de PDI permanent, esperem capgirar la tendència a través de la incorporació de professorat lector que tindrà lloc en la propera convocatòria del programa Serra-Hunter, segons acord de Consell de Govern, en l’àmbit de la Biologia molecular i de la Biotecnologia, per a fer front a l’encàrrec docent i per a millorar la qualitat i impacte de la recerca del DEAB.

En recerca, la captació de recursos ha disminuït sensiblement a conseqüència, possiblement, de les pròrrogues dels projectes del Plan Nacional sol·licitades pels investigadors per l’avançada data de resolució de la convocatòria 2013. No obstant, la producció científica en revistes indexades ha experimentat un increment molt notable respecte als darrers anys.

La dotació pressupostària del DEAB segueix millorant lleugerament, tot i que de forma insuficient per a dotar-nos d’eines per millorar l’activitat acadèmica, principalment d'equipaments de laboratori i de camp.

 

L’equip directiu us agraïm tota la feina feta durant aquest curs acadèmic malgrat la reducció progressiva de PDI permanent. Treballarem per aconseguir capgirar aquesta tendència amb la possible incorporació de contractes Ramón y Cajal per a captar expertesa i talent del que haurà de ser el futur PDI permanent del DEAB.

 

El DEAB som tots i tots fem DEAB.

 Equip de Direcció
Castelldefels 2017